WHAT'S YOUR SKIN PROBLEM?

依需求來挑選產品

                 
                 
                 
About關於 雅可嘉
我們是專門為油性肌、混和性肌;為痘痘、粉刺煩腦的人而打造的品牌。專注為易生成痘痘與粉刺的皮膚、毛孔粗大、因肌膚過度缺水乾燥而出油等問題提供解決方案。
MORE